Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

          Această propunere rezultă din necesitatea şi oportunitatea eficientizării şi rentabilizării celor peste 5000 de staţii de epurare a apelor uzate.
           Conducerea unui astfel de proces de epurare este deosebit de dificilă din mai multe puncte de vedere:a) deciziile se adoptă pe baza unor măsurători asupra parametrilor dintre care unii necesită 2 – 4 ore până la 5 zile (CBO5); b) operatorul uman nu dispune de metode, modele care să-i permită adaptarea deciziei optime în cadrul unui sistem de restricţii corect formulat în ceea ce priveşte consumurile de materii prime, materiale, energie; urmarea firească a cestui punct este că în adoptarea deciziei nu se au în vedere costurile de epurare; c) operatorul uman adoptă decizii de intervenţie în sistem în funcţie de experienţa dobândită fapt care subliniază caracterul subiectiv al acesteia; decizia umană nu are la bază sisteme ştiinţifice (modele matematice) sau tehnice. Urmarea firească este aceea a reducerii performanţelor de epurare, a costurilor mari, a protecţiei slabe a mediului înconjurător.
           Propunerea de faţă va conduce la realizarea unui sistem performant de conducere inteligentă a proceselor de epurare a apelor uzate în cadrul unui sistem de restricţii referitoare la costuri (consum de energie, consum de reactivi, materiale etc). În contextul aderării României la Uniunea Europeană această tendinţă de conducere inteligentă a proceselor de epurare va conduce la respectarea condiţiilor de calitate a apei. Se vor asigura astfel condiţiile de calitate a apelor de suprafaţă, cu asigurarea tuturor condiţiilor de protecţie a mediului înconjurător, la cerinţele impuse de Uniunea Europeană şi în vederea dezvoltării durabile  a acestei zone geografice a Europei de Sud Est.
Staţiile de control automat – de monitoring – fixe sau mobile sunt alcătuite din trei sisteme importante: a) sistemul senzorilor; b) sistemul de înregistrare – analog, digital sau mixt; c) sistemul de transmitere de la distanţă a datelor măsurate. Principalele avantaje ale staţiilor de control automat al calităţii apelor constau în funcţionarea continuă, frecvenţa foarte mare a măsurătorilor efectuate în condiţii tehnice şi fizice identice, înregistrarea şi eventual transmiterea simultană a rezultatelor obţinute şi posibilitatea de alarmare în cazul producerii unor situaţii critice. Ca dezavantaje se menţionează numărul limitat de parametri care pot fi determinaţi şi costul relativ ridicat al instalaţiei de monitorizare.
              Se impune, aşadar, ca o necesitate şi oportunitate a perioadei actuale introducerea conducerii automate a staţiilor de epurare, în special pentru cazul acelor construcţii, instalaţii şi echipamente moderne care solicită mai mulţi operatori. Ca urmare se impune conceperea, proiectarea şi implementarea unui sistem de conducere automată a proceselor de epurare, care să fie capabil să ia decizii în timp real. Economiile realizate prin folosirea acestui sistem expert de conducere şi control automata proceselorde epurare a apelor uzate, se pot calcula şi vor fi prezentate direct în cadrul temei de cercetare de excelenţă. Se vor obţine economii importante (> 33% ) din aprecierea bilanţului energetic şi chimic pe întreaga staţie pe baza programului elaborat.

Obiective proiect

Obiective generale

Obiectivul principal al proiectului este optimizarea tehnologiilor şi a exploatării staţiilor de epurare a apelor uzate prin realizarea unui sistem automat de conducere a procesului tehnologic de epurare a apelor uzate.

Obiective specifice

       Problemele propuse spre rezolvare constau în:
    - Analiza, identificarea şi modelarea matematică a proceselor tehnologice de epurare a aelor uzate.
    - Analiza concepţiilor şi a structurilor de conducere automată a proceselor de epurare, identificarea funcţiilor sistemului informatic şi estimarea volumului de informaţii vehiculat.
    - Stabilirea arhitecturii sistemului informatic, proiectarea modelului functional al sistemului de conducere automată a staţiei de epurare a apelor uzate.
    - Realizarea planului funcţional al sistemului de conducere automată a procesului de epurare, verificări funcţionale, calibrarea şi verificarea limitelor parametrilor de proces.
    - Activităţi de proiectare, realizare şi experimentare instalaţie pilot de conducere automată a proceselor de epurare a apelor reziduale.
    - Experimentarea şi certificarea (omologarea)suport de susţinere şi promovare a activităţilor şi rezultatelor şi  instalaţiei pilot de conducere automată a proceselor de epurare din Staţia de Epurare URISOR a partenerului cofinantator S.C. SOMES S.A.-DEJ
    - Elaborarea unui manual de prezentare şi utilizare a sistemului de conducere automată a proceselor de epurare a apelor uzate, precum şi consultanţă şi asistenţă tehnică.
   - Activităţi suport de susţinere şi promovare a activităţilor şi rezultatelor cercetării şi anume:
          - organizarea unui simpozion cu demonstraţie privind sistemul de conducere automată din Staţia de Epurare URISOR;
          - organizarea unei mese rotunde pe tematica abordată;
          - realizarea unei reţele de calculatoare pentru conducerea automată a proceselor;
          - organizarea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice cu tematică;
          - tehnologii de mediu – sistem de conducere automată a proceselor de epurare a apelor uzate;
          - elaborarea de documentaţie pentru metodologia de calcul şi conducerea automată a proceselor de epurare a a apelor uzate;
          - publicarea de articole, cărţi pe tematica abordată şi difuzarea de CD-uri la toţi factorii interesaţi.
             Realizarea acestor obiective va avea drept urmare îmbunătăţirea efectelor economice şi sociale ale zonei în care se aplică tehnologia propusă.

Obiective masurabile

       Obiectivele măsurabile constau în principal din următoarele:
          - proiectarea, realizarea şi experimentarea în condiţii simulate a modelului funcţional;
          - proiectarea, realizarea şi experimentarea prototipului de conducere automată a procesului tehnologic în staţia de epurare a partenerului;
          - reducerea consunurilor de energie cu peste 25%;
          - reducerea costurilor de epurare cu peste 30%;
          - întocmirea dosarului de omologare;
          - omologarea (certificarea) produsului;
          - elaborarea documentaţiei pentru metodologia de calcul şi proiectarea unei instalaţii de conducere automată a procesului de tratare a apelor uzate.

       Acest proiect vine în întâmpinea cerinţelor UE în ceea ce presupune îmbunătăţirea factorilor de mediu, de încadrare a mediului ambiant românesc în mediul european.

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Prof. Dr. Ing. Dan-Niculae ROBESCU
robescu@hydrop.pub.ro
Universitatea Politehnică Bucureşti - Centrul CCEPM www.pub.ro
IMAT BISTRITA www.imat.ro
ICPE BISTRITA www.icpe-bn.ro
Universitatea SAPIENTIA www.emte.ro
S.C. SOMES S.A. DEJ www.somes.ro