AUTOMATICA SI INGINERIE ELECTRICA

 

Produse si servicii

  Cercetare, proiectare, realizare de produse unicat şi de serie mică în domeniul automatizărilor industriale destinate instalaţiilor care utilizează turbomotoare de aviaţie, motoare industriale cu turbină cu gaze şi maşini paletate de înaltă turaţie;

  Cercetare & Dezvoltare de produse electrice şi de automatizare în cadrul programelor naţionale şi internaţionale

  Integrator de sistem pentru instalaţii electrice şi de automatizare complexe: Centrale cogenerative bazate pe motoare turbopropulsoare alimentate cu gaz metan, Staţii de comprimare gaze;

  Acţionări electrice şi automatizări industriale cu automate programabile diverse şi programe HMI şi SCADA pentru compresoare centrifugale, electrosuflante şi compresoare cu şurub

  Standuri de probă pentru testarea echipamentelor: compresoare, turbomotoare, suflante, agregate

  Modernizarea sistemelor electrice şi de automatizare din domeniul petrol, gaze, producere energie electrică

  Mentenanţă şi service pentru instalaţii de automatizare şi acţionări electrice din domeniul petrol şi gaz metan

  Asistenţă tehnică şi intervenţii în timpul garanţiilor, postgaranţiilor şi la cerere

  Şcolarizare personal pentru produsele realizate

 

Lucrari anterioare

 

Comprimare gaz metan

  Compresoare BOOSTER pentru Centrala de Cogenerare C3 Suplacu de Barcău;

. . .

  Compresor cu şurub - Instalaţie electrică şi de automatizare –peste 70 de instalaţii în diverse locaţii;

. . . .

  Grup comprimare Solar din STC Onesti - Reabilitarea sistemului de automatizare;

  Grup comprimare Ingersoll Rand cu compresor GT-22 Oneşti – Modernizare sistem automatizare;

. .

  Grup turbocompresor pentru gaze naturale GTC – 1000 şi Electrocompresor de gaz metan ECG 7-250 la Schela Ticleni, Gorj - Instalaţie electrică şi de automatizare;

 

Cogenerare

  Centrală cogenerare GTE 1800 SB cu două grupuri formate din turbogenerator cu motor PRATT & WHITNEY ST 18, generator electric şi cazan recuperator cu postardere - Proiectare, execuţie, integrare sisteme şi punere în funcţiune – parte electrică şi de automatizare;

Camera de comanda Camera de comanda Camera de comanda Camera de comanda Camera de comanda Camera de comanda Prelucrare si achizitie date Prelucrare si achizitie date Prelucrare si achizitie date Prelucrare si achizitie date Prelucrare si achizitie date Prelucrare si achizitie date

  Centrala de cogenerare GTE 2000 BT la CET Botoşani - Integrator pentru sistem electric.

 

Comprimare aer

  Staţie de compresoare centrifugale cu 10 compresoare CCAE 21-300 , Suplacu de Barcău – instalaţie electrică şi de automatizare;

RO_IMG22; RO_IMG23; RO_IMG24; RO_IMG25; RO_IMG26;

  Compresor centrifugal de aer 9-125 – instalaţie electrică şi de automatizare – Linde Ungaria;

RO_IMG27; RO_IMG28; RO_IMG29;

  Electrosuflante de aer tip ESC 3,5 ESC 5 şi ESC 10 (Staţii epurare – Dej, Slatina, Târgovişte) - Instalaţie electrică şi de automatizare.

RO_IMG30; RO_IMG31; RO_IMG32; RO_IMG33;

Lucrări diverse

  Sistem de monitorizare vibraţii şi turaţie Expander deetanizare;

  Proiectare, execuţie şi instalare echipamente monitorizare vibraţii, turaţii şi temperaturi, GE Bently Nevada, la STC Şinca pentru 4 grupuri turbocompresoare;

 

 

AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

Products and services

  Research, design and manufacture of unique products and small series production in industrial automation field for industrial installations with aircraft turbo-engines, industrial gas turbine engines and high-speed blade machines;

  Research & Development of electrical products and automation in national and international programs;

  System integrator for electrical and complex automations installations: Cogenerative plants based on turboprop engines with natural gas, gas compression stations;

  Electrical and automation industrial installations with divers programmable equipment: HMI and SCADA programs for centrifugal compressor, electric air blowers and screw compressors

  Equipment testing bench: compressors, turbo-engines, air blowers, aggregates

  Upgrading electrical and automation systems from oil, gas, electric energy production fields

  Maintenance and service for electrical and automation installations from oil and gas field

  Technical assistance and interventions during guarantees, supplementary guarantees or on demand.

  Training staff for products realization.

 

List of realized works

Methane gas compression

  BOOSTER Compressors for the Cogenerative Plant C3 Suplacu de Barcău;

. . .

  Screw compressor - Electrical and automation installation – over 70 de installation in several locations;

. . . .

  Solar Compression Group from STC Onesti – Rehabilitation of automation system;

  Ingersoll Rand Compression Group with GT-22 compressor, Oneşti – Upgrade of automation system;

. .

  GTC – 1000Turbocompressor Group for natural gas and ECG 7-250Natural gas Electrical compressor at Ticleni Unit, Gorj - Electrical and automation installation;

 

Cogeneration

  GTE 1800 SB Cogeneration Unit , two groups with PRATT & WHITNEY ST 18 engine turbogenerator, electric generator and afterburning recovery - Design, execution, system integration and operation – electrical and automation part;

Control room Control room Control room Control room Control room Control room Processing and data aquisition Processing and data aquisition Processing and data aquisition Processing and data aquisition Processing and data aquisition Processing and data aquisition

  GTE 2000 BT Cogeneration Unit at CET Botoşani – Electrical system integrator.

 

Air compression

  Centrifugal compressor Unit with 10 CCAE 21-300 compressors , Suplacu de Barcău – electrical and automation installation;

EN_IMG22; EN_IMG23; EN_IMG24; EN_IMG25; EN_IMG26;

  9-125 Centrifugal air compressor – electrical and automation – Linde Hungary;

EN_IMG27; EN_IMG28; EN_IMG29;

  Electric air blowers type ESC 3,5 ESC 5 and ESC 10 (Waste water plant – Dej, Slatina, Târgovişte) - electrical and automation installation.

EN_IMG30; EN_IMG31; EN_IMG32; EN_IMG33;

Miscellaneous works

  Monitoring system for vibrations, speed and temperatures Expander deethanization;

  Design, execution and installation of GE Bently Nevada, monitoring equipment for vibrations, speed and temperatures at STC Şinca for 4 turbocompressors groups.