Institutul Naţional Cercetare Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI, Bucureşti

CENTRUL DE CERCETĂRI AVANSATE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE PROPULSIE - CCASP Cod MySMIS 127633, Contract de finanţare: 347/390023/08.09.2021


Proiect Finanţat în cadrul POC, Axa prioritara - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, tip proiect: proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, apelul POC 448/1/1, Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi - Secţiunea F 2018; Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Proiect: "Centrul de cercetări avansate în domeniul sistemelor de propulsie"
Acronim proiect: - CCASP
COD MySMIS: 127633
Contract nr.: 347/390023/08.09.2021
Program: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
Acţiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD
Tip proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi
Beneficiar proiect: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare TURBOMOTOARE - COMOTI, Bucureşti
Director proiect: Dr.Ing. Valentin SILIVESTRU
Perioada de desfăşurare: 08.09.2021 - 31.12.2023
Valoarea Totală: 51.182.126,17 Lei
Valoarea Totală Eligibilă: 47.486.938,3 Lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 40.363.897,57 Lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 7.123.040,73 LeiObiectivul general al proiectului este stimularea activităţilor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în două domenii de specializare inteligentă "Energie şi Mediu" şi "Eco-nano tehnologii şi materiale avansate" de o maximă importanţă pentru dezvoltarea la nivel naţional, pentru creşterea competitivităţii economiei romaneşti, prin crearea unei infrastructuri majore, de relevanţă naţională şi europeană apte să susţină Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea de anvergură orientată către nevoile actuale ale pieţei.

Proiectul propune realizarea unei infrastructuri complexe - Centru de Cercetări Avansate în domeniul Sistemelor de Propulsie (CCASP) care să reunească toate componentele necesare cercetării, de la cea fundamentală până la omologare şi microproducţie, de la un centru de cercetare - proiectare, cercetare virtuală şi simulări, la realizarea practică a componentelor vitale, controlul şi investigarea aprofundată a lor, susţinute de standuri speciale de încercare-experimentare a echipamentelor/soluţiilor finale.

CCASP va permite cercetarea şi experimentarea unor soluţii noi, bazate pe o înţelegere aprofundată a proceselor şi fenomenelor ce influenţează major performanţele sistemelor de propulsie. Completarea experimentărilor virtuale cu realizarea fizică a principalelor componente şi mai ales cu experimentarea în condiţii reale de exploatare a rezultatelor cercetărilor vor permite optimizarea cercetărilor, direcţionarea lor pentru a obţine performanţe deosebite, care să conducă la o nouă generaţie de sisteme de propulsie.

Investiţia în infrastructuri de cercetare, mai ales într-un CCASP cu o caracteristică unică, integrarea C-D-I în mai multe domenii, vor permite realizarea unor produse noi, cu performanţe speciale, la un nivel calitativ înalt, demonstrate şi atestate prin teste şi încercări, va influenţa semnificativ competitivitatea la nivel naţional, va permite interconectarea cu infrastructurile europene aducând valoare, atât României, cât şi UE.

Noua infrastructura va funcţiona independent şi va fi amplasată în Regiunea Sud-Muntenia, respectiv în comuna Bolintin - Deal, satul Bolintin Deal, strada Răsăritului, judeţul Giurgiu, pe un teren achiziţionat exclusiv în scopul construirii CCASP de către INCD Turbomotoare COMOTI.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creşterea capacitaţii ştiinţifice de CDI a COMOTI în domeniul sistemelor de propulsie (SP), acest lucru realizându-se prin crearea unei infrastructuri de interes naţional, infrastructura aptă să participe activ la programele europene de cercetare. Realizarea unei infrastructuri, selectate în Roadmap 2017-2027, a unui CCASP care, va avea în componenţa 4 structuri de o noutate absolută pentru ţara noastră, ce vizează investigarea unor soluţii noi în vederea creşterii eficientei energetice, materiale avansate şi acoperiri de suprafaţă capabile să răspundă cerinţelor şi iniţiativelor programelor CDI de anvergură în domenii de frontieră ale ştiinţei şi tehnologiei şi să participe la infrastructurile de cercetare paneuropene cuprinse în Roadmap-ul ESFRI.
Centrul de Cercetări Avansate în domeniul Sistemelor de Propulsie (CCASP) - Laborator Central elaborează toate temele de cercetare, analizează şi definitivează soluţiile propuse şi direcţionează cercetările către celelalte infrastructuri noi create, integrează toate rezultatele experimentale obţinute şi le compară cu experimentările virtuale, cu simulările numerice ale curgerilor turbulente reactive şi nereactive, calculele de rezistenţă şi vibraţii cu element finit şi modelările numerice în aerodinamică, termodinamică, chimie, transferul de căldură al materialelor.
2. Creşterea capacităţii de CDI în domeniul sistemelor de propulsie din aeronautică, vizând în special turbomotoarele, turboreactoare şi turboventilatoare cu tracţiune până la 20tf prin crearea unei infrastructuri, Laborator de CDI-Experimentare a turbomotoarelor, ce dezvoltă îndeosebi partea experimentală prin realizarea unui stand de încercări, testare şi experimentare de nivel internaţional. Atingerea acestui obiectiv va face posibilă interconectarea lui la marile structuri europene din acest domeniu.
3. Creşterea capacităţii ştiinţifice a COMOTI prin crearea bazei materiale în vederea dezvoltării CDI în domeniul motoarelor cu ardere internă dedicate în principal aplicaţilor navale, a Laboratorului CDI - Experimentare a motoarelor cu ardere internă. Acest obiectiv a fost fixat datorită necesitaţii de stimulare a CDI în acest domeniu, de promovare a unor soluţii noi cu performanţe şi caracteristici deosebite care să conducă la creşterea competitivităţii industriei româneşti, la o creştere economică a ţării noastre, respectând noile constrângeri privind protecţia mediului. Infrastructura vizează în primul rând cercetările experimentale, realizarea unui stand de testare, încercare a unor soluţii tehnice noi, inovative. Acest obiectiv specific îşi propune realizarea unei baze de experimentale care să acopere o gamă mare de puteri, ajungând la o putere de 5000 CP, acoperind practic toată plaja motoarelor cu ardere internă vizată de comunitatea ştiinţifică internaţională.
4. Creşterea capacitaţii de cercetare ştiinţifică în domeniul materialelor şi tehnologiilor avansate, unul din cele mai importante obiective specifice ale proiectului, şi care susţine caracterul de noutate absolută al CCASP prin crearea unui Laborator CDI - Experimentare materiale şi tehnologii avansate pentru sistemele de propulsie. Se urmăreşte ca rezultatele primare ale cercetării fundamentale, industriale şi ale dezvoltării tehnologice, ale simulărilor şi cercetărilor virtuale să fie materializate imediat în aceeaşi locaţie, cu toate beneficiile care rezultă de aici. Având în vedere complexitatea reperelor ce urmează a se realiza, laboratorul îşi propune ca metoda de execuţie "turnarea de precizie utilizând modele uşor fuzibile".
5. Realizarea unei infrastructuri destinate CDI în domeniul prelucrărilor mecanice de înaltă precizie, Laborator CDI - Experimentare prelucrări de înaltă precizie, obiectiv care, împreună cu celelalte, susţine cercetarea avansată în domeniul sistemelor de propulsie prin creşterea calităţii şi competitivităţii cercetării pe toate lanţurile de valoare adăugate.
6. Asigurarea unui mediu de cercetare competitiv prin realizarea Centrului de Cercetări Avansate în domeniul Sistemelor de Propulsie (CCASP), cu cele patru laboratoare specializate, dotate cu echipamente, active corporale şi necorporale de ultimă generaţie şi care îşi vor desfăşura activitatea în construcţiile special proiectate.
7. Educaţie de un înalt nivel tehnico-ştiinţific pentru menţinerea şi atragerea cercetătorilor în instituţiile C-D publice din România.Adresa: Bd-ul Iuliu Maniu, nr. 220D, cod poştal 061126, Bucureşti, sector 6

Adresa de implementare a proeictului: Str. Răsăritului, nr. 8A, Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu, 087015

Telefon: 021-434 02 40; 021-434 01 98

Fax: 021-434 02 41

E-mail: contact@comoti.ro